Groep 4

DSC 74

Meester Simon staat op maandag tot en met vrijdag voor groep 4.

In groep 4 leren de kinderen te werken met de gereedschappen die ze in groep 3 aangereikt hebben gekregen. 

Bij spelling hebben de kinderen in groep 3 vooral geleerd om goed te luisteren naar de woorden en deze woorden op te schrijven zoals je ze hoort. In groep 4 breiden we dit uit met moeilijkere woorden en met het leren toepassen van enkele spellingsregels. Voorbeeld: eend schrijf je met een d aan het eind, want als je eend langer maakt hoor je in het woord eenden een d. Die spellingsregels passen de kinderen dan weer toe in het maken van een verhaal.

Bij technisch lezen worden langere en moeilijkere woorden aangeboden.

Nieuw voor de kinderen is het houden van een boekbespreking. De kinderen lezen een (door hun zelf gekozen) boek en vertellen iets over dit boek aan klasgenootjes. De klasgenootjes geven feedback.

Het oefenen van het begrijpend lezen doen we met het programma Nieuwsbegrip. Bij Nieuwsbegrip wordt de kinderen geleerd hoe ze teksten aanpakken om zo de teksten te kunnen begrijpen. Dit gebeurt met behulp van teksten over actuele onderwerpen. Ook werken ze met begrijpend lezen op de computer. Het gaat dan om woordenschat en andere tekstsoorten. (fabel, interview enz. )

Bij rekenen leren de kinderen in dit leerjaar de bewerkingen tot 100 en een aantal tafels. De som wordt aangeboden in een context (verhaal). Ook bij dit vak speelt het werken op de computer een belangrijke rol.

Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het zelfstandig werken, het samenwerken en het zelf corrigeren van eigen werk.

In het begin van het jaar worden de meeste vakken zo aangeboden dat alle leerlingen, die dit wensen, de hulp van de juf snel kunnen inroepen. In de loop van het jaar wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerling. Veel opdrachten zullen in ‘t begin van het jaar eerst gezamenlijk bekeken en opgelost worden. In de loop van het jaar zal een leerling moeten proberen ook zelf (of met andere leerlingen) tot een oplossing te komen. Ook het afmaken van een opgedragen taak hoort bij deze zelfstandigheid, evenals samenwerking in groepjes.
Een hulpmiddel daarbij is het blokje. Met het blokje kunnen kinderen aangeven of ze hulp nodig hebben of even niet gestoord willen worden tijdens het werken. Ook het stoplicht wordt ingezet. Wanneer de leerkracht extra instructie geeft aan de leerlingen die aan de instructietafel zitten, komt voor de leerlingen die zelfstandig werken het stoplicht even op rood te staan. Zo bevorderen we de zelfstandigheid van de kinderen en creëren we tegelijkertijd de mogelijkheid om kinderen intensief te begeleiden.

Vakken die in groep 4 gegeven worden zijn:
-Technisch lezen
-Begrijpend lezen
-Taal
-Spelling
-Rekenen
-Schrijven
-Engels
-Handvaardigheid
-Tekenen
-Muziek

Een aantal middagen per week werken we thematisch, waarbij de doelen voor onder andere wereldoriëntatie aan de orde komen.