Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Groep 1/2A

Juf Marije staat op maandag tot en met vrijdag voor groep 1/2 A.

Jonge kinderen leren door te spelen en door te bewegen, ieder op zijn eigen tempo. Waar groep 1 nog moet wennen aan rituelen en regelmaat en het leren van het uitvoeren van een taak start bij groep 2 het voorbereiden op het meer schoolse leren. Hier passen wij ons onderwijs op aan.
De aangeboden activiteiten zijn betekenisvol en sluiten aan bij een thema die vaak 3 weken duurt, zoals het thema ‘mijn lichaam’, het bewegend leren wordt hier zoveel mogelijk bij ingezet. De eerste week besteden we aandacht aan taal en de twee opeenvolgende weken aan rekenen. In het lesprogramma zie je dat we dagelijks aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, woordenschat, motoriek, rekenbegrippen en het gecijferd bewustzijn. De activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld van de jonge kinderen. Denk aan de volgende activiteiten: liedjes, verhalen, spelvormen, creatieve opdrachten maar ook in de huis- en bouwhoek worden er rollenspellen gespeeld aansluitend bij het thema. Door thematisch te werken vergroten kinderen hun taalontwikkeling en woordenschat. Daarnaast spelen we dagelijks buiten of krijgen de kinderen kleutergym in het speellokaal.
Wij leren van en met elkaar, zelf oplossingen bedenken, luisteren naar elkaar en rekening houden met elkaar. Wij zijn allemaal vriendjes en zorgen ervoor dat wij mogen leren in een veilige leeromgeving.

Groep 1/2B

Op maandag tot en met vrijdag staat juf Welmoed voor groep 1/2 B.

Jonge kinderen leren door te spelen en door te bewegen, ieder op zijn eigen tempo. Waar groep 1 nog moet wennen aan rituelen en regelmaat en het leren van het uitvoeren van een taak start bij groep 2 het voorbereiden op het meer schoolse leren. Hier passen wij ons onderwijs op aan.
De aangeboden activiteiten zijn betekenisvol en sluiten aan bij een thema die vaak 3 weken duurt, zoals het thema ‘mijn lichaam’, het bewegend leren wordt hier zoveel mogelijk bij ingezet. De eerste week besteden we aandacht aan taal en de twee opeenvolgende weken aan rekenen. In het lesprogramma zie je dat we dagelijks aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, woordenschat, motoriek, rekenbegrippen en het gecijferd bewustzijn. De activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld van de jonge kinderen. Denk aan de volgende activiteiten: liedjes, verhalen, spelvormen, creatieve opdrachten maar ook in de huis- en bouwhoek worden er rollenspellen gespeeld aansluitend bij het thema. Door thematisch te werken vergroten kinderen hun taalontwikkeling en woordenschat. Daarnaast spelen we dagelijks buiten of krijgen de kinderen kleutergym in het speellokaal.
Wij leren van en met elkaar, zelf oplossingen bedenken, luisteren naar elkaar en rekening houden met elkaar. Wij zijn allemaal vriendjes en zorgen ervoor dat wij mogen leren in een veilige leeromgeving.

Groep 3/4

Juf Theatske staat op maandag, dinsdag en vrijdag voor groep 3/4. Op woensdag en donderdag staat juf Christine voor de groep.

In groep 3/4 zijn we op dit moment bezig met de Gouden Weken. Hierbij besteden we aandacht aan de groepsvorming. Dit doen we door middel van bijvoorbeeld spelletjes, zowel in de klas als op het plein.

In groep 3 gaan de kinderen leren lezen en rekenen. Wij maken gebruik van de Kimversie Veilig Leren Lezen. Deze methode begint de eerste 2 weken met het boekje start (i-k-m-s) en heeft daarna 11 kernen. Wij houden u op de hoogte door middel van de ouderbrief op Parro. Hierin kunt u lezen welke aangeboden letters en woorden tijdens deze kernen aan de orde komen. Iedere dag besteden wij tijd aan rekenen. Tot de herfstvakantie vooral in de vorm van allerlei rekenspelletjes.

De doelen die centraal staan in de Wereld in Getallen zijn:
· Verkenning kralenstang t/m 100 
· Ontdekken van de telrij tot 100 
· Sprongen van 2,5 en 10 
· Schrijfwijze van getallen 
· Optellen en aftrekken en splitsen t/m 10 
· Optellen en aftrekken tussen 10 en 20 
· Tijd: dagen van de week, hele uren analoog, tijdbalk en maandkalender 
· Geld: alle munten, briefjes van 5 en 10 euro, gepast betalen.

In groep 4 staat het verder ontwikkelen van de basisvaardigheden op het gebied van rekenen en taal centraal. Naast het automatiseren t/m 20, krijgt uw kind ook inzicht in de getallenstructuur tot 100. Er wordt kennis gemaakt met de tafels, klokkijken, meten, en de kalender. Elke dag werkt uw kind uit een rekenboek en daarnaast doen we zo veel mogelijk oefeningen op de computer/ipad en buiten. Nadat in groep 3 vooral technisch lezen centraal stond, beginnen we dit jaar ook aandacht te besteden aan het begrijpend lezen. Bij het technisch lezen zal uw kind sneller gaan lezen en besteden we aandacht aan het lezen op toon. Bij spelling leert uw kind het spellen van woorden die niet klankzuiver zijn. Hierbij kunt u denken aan het woord peer wat klinkt als pir. Ook komen woorden met -nk, -uw, -eeuw, schr-, -cht, ei/ij, g/ch en de open en gesloten lettergrepen aan bod. Met schrijven gaan we aan de slag met de hoofdletters.

Groep 5

Juf Cheyenne staat op maandag tot en met donderdag voor groep 5. Op vrijdag staat juf Christine voor de groep.

De eerste weken van het schooljaar starten we met de Gouden Weken. We zorgen met elkaar voor een fijne groepssfeer door veel te werken met coöperatieve werkvormen. Door deze werkvormen stimuleren we de samenwerking en leren de kinderen van en met elkaar. 

Wij vinden bewegingsonderwijs van groot belang. Twee keer per week hebben de leerlingen een sportles. Daarnaast is ook tijdens de lessen aandacht voor bewegend leren. Nieuw is in groep 5  ‘de stem van de leerling’. We vinden het heel belangrijk om de mening van onze leerlingen te horen over allerlei zaken betreffende de school. Denk hierbij aan een vertegenwoordiging in de leerlingenraad en aan deelname aan de leerling arena. En vanzelfsprekend werken we ook in groep 5 met de ‘7 Gewoontes’ van Covey. Deze helpen leerlingen om zelfstandig te leren, beslissingen te nemen, in actie te komen en samen te werken met anderen. Want een leider gelooft in zichzelf én in de ander!

In groep 5 werken we vooral in de ochtend aan taal-, spelling-, lees - en rekenopdrachten. Bij alles wat we voor deze vakken in groep 5 doen, borduren we voort op wat we in groep 4 al geleerd hebben! Tijdens deze lessen zetten we coöperatieve werkvormen in om van én met elkaar te leren. Thematisch werken doen we ook in groep 5, waarbij afwisselend de nadruk op aardrijkskunde, geschiedenis, techniek of natuurkunde ligt. Binnen een gegeven thema onderzoeken de leerlingen een bepaald onderwerp. Daarna delen ze met de groep wat ze geleerd hebben. Natuurlijk komen ook de creatieve vakken aan bod. 

In de middag werken we thematisch aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en creatief. Tijdens het thematisch werken staan verschillende thema’s centraal. Een thema waar we dit schooljaar over werken is ‘wonen in Lemmer’. Hierin verwerken we bijvoorbeeld geschiedenis en aardrijkskunde en bezoeken we belangrijke monumenten of plekken in Lemmer.
In groep 6 starten we met topografie. We gaan aan de slag met Nederland en Europa. De kinderen krijgen hiervoor formulieren mee naar huis om te bestuderen.

Ook zijn de spreekbeurten dit jaar aan de beurt. De kinderen krijgen later in het jaar een handige uitleg mee naar huis.

Groep 6/7

Op maandag tot en met vrijdag staat juf Lysanne voor de groep.

In groep 6/7 staan in de ochtend de kernvakken rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen centraal.

Rekenen: we gaan rekenen met getallen tot in de miljoenen. Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen krijgen veel aandacht. Het is erg belangrijk dat de kinderen de tafels volledig geautomatiseerd hebben, op die manier ligt de focus op de strategie.
Spelling: er worden dit jaar verschillende nieuwe spellingsregels aangeleerd, daarnaast is er ook nog ruimvoldoende aandacht voor herhaling van al geleerde regels. Zinsontleding wordt steeds verder uitgebreid.
Taal: bij ieder thema leren de kinderen 40 nieuwe woorden. Gaan we aan de slag met taalverkennen waarbij spreekwoorden en gezegden, gedichten, discussiëren en nog veel meer besproken wordt.

In de middag besteden we aandacht aan de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Dit doen we doormiddel van thematisch werken. Er wordt aangesloten bij de beleveniswereld van de kinderen en ze zullen hierbij verschillende onderzoekjes doen en presentaties geven. Ook heeft Engels, studievaardigheden, tekenen en handvaardigheid een plekje in het middagprogramma.

De kinderen krijgen voor Engels, topografie en taal huiswerk mee naar huis. Het leren leren staat hierbij centraal; wat is voor uw kind een fijne manier om de oefenstof eigen te maken?
Dit jaar krijgen de kinderen verkeerslessen. In april zullen de kinderen een theoretisch examen maken en in mei zal het praktijkexamen plaatsvinden. Te zijner tijd krijgt u hier meer informatie over.

Groep 8

Meester Simon staat op maandag tot en met vrijdag voor groep 8.

In groep 8 komt alles nog een keertje voorbij. U zou het kunnen zien als een grote samenvatting voor wat betreft de gehele schoolperiode. We kijken hier niet oppervlakkig naar, maar komen tot verdieping. We brengen het tempo omhoog en leggen de nadruk op het leren leren, dit met het oog op de toekomst.

Spelling: alle regels en afspraken komen nog eens voorbij. Ook leren we nieuwe spellingscategorieën. Tevens gaan we de verdieping in betreft de grammatica van de Nederlandse taal.
Taal: we leren kritisch na te denken over nieuwe informatie en leren ons eigen standpunt in te nemen aan de hand van verschillende argumenten. Ook werken we verder aan onze woordenschat.
Rekenen: we rekenen met miljoenen en miljarden. We leggen de relatie tussen delingen, kommagetallen en breuken en rekenen met verschillende maten. Ook betreft deze onderdelen wordt herhaald en verdiept.
Wereldoriëntatie: we blijven thematisch gericht werken, hier hopen we met de leerlingen kritischer naar eigen onderzoek te kijken. Wat betreft Topo gaan we de wereld in. Tijdens het doen van onderzoek komen de geleerde vaardigheden die horen bij studievaardigheden goed van pas. Ook dit onderdeel blijven we oefenen.
Hierboven zijn de kunstvakken en de gym niet genoemd. Natuurlijk krijgen ook deze vakken voldoende plaats op het rooster.

Dan staan er natuurlijk nog een aantal punten centraal, te denken aan de eindtoets, het kamp en de musical. Spannend!