Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een bij wet geregeld inspraakorgaan, waar leerkrachten en ouders gelijk vertegenwoordigd zijn. Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad, de MR. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke zaken als onderwijskundige aangelegenheden, de huisvesting, het vaststellen van de vakanties e.d. In het MR-regelement staat beschreven op welke punten een medezeggenschapsraad adviseringsrecht heeft of instemmingsrecht. In een MR zitten leerkrachten en ouders, beide in een even groot aantal. De MR  vergaderingen zijn in principe openbaar, alle ouders mogen hierbij aanwezig zijn, maar niet meepraten. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.

Leden van de MR

De oudergeleding bestaat uit:


De personeelsgeleding bestaat uit:

 

Bereikbaarheid

Ouders mogen zich vrij voelen om de MR-leden individueel aan te spreken, dan wel tijdens informatieavonden, op het schoolplein of gewoon per email (klik op de naam).
Wenst u bespreekpunten voor de vergaderingen in te brengen, kunt u deze mailen aan de voorzitter.

 

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Daarnaast hebben we een GMR, dit is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor alle Kykscholen. De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau. Dus allerhande zaken die álle scholen aangaan. De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen.

Te denken valt aan:

Instemming op het gebied van: onderwijskundige doelstellingen, maar ook het meerjarenbeleidsplan: beleid ten aanzien van welzijn, gezondheid en veiligheid;
Adviesbevoegdheden met betrekking tot: de hoofdlijnen van het financiële beleid, de verdeling/besteding van de middelen; huisvesting en onderhoud, taakbeleid etc.

Voor meer informatie en de notulen van de GMR klikt u op de buttons.