Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ouderraad en vrijwillige ouderbijdrage

Ouderraad

De ouderraad van onze school bestaat uit acht leden. Deze worden door de ouders zelf gekozen op de jaarlijkse zakelijke ouderavond voor een periode van drie jaar. Iedere ouder kan zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de ouderraad. De taken en bevoegdheden van de ouderraad zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

De ouderraad verricht vele ondersteunende werkzaamheden voor de school, zoals:

 • het organiseren en uitvoeren van de volgende activiteiten, in samenwerking met het team: Sinterklaasfeest, Kerstmaaltijd, musical groep 8, Paasfeest, voorleesontbijt, laatste schooldag en wat verder per schooljaar op de agenda komt;
 • verzorgen van koffie, thee, limonade en versnaperingen voor leerlingen én ouders tijdens de kijkavond en bij diverse andere activiteiten;
 • organiseren van de jaarlijkse algemene ouderavond.

De ouderraad vergadert zelf gemiddeld eenmaal per twee maanden, tenzij er voor bijvoorbeeld een activiteit extra bijeenkomsten nodig zijn. Daarnaast heeft de ouderraad ten minste één keer overleg met de medezeggenschapsraad en het team om de planning voor het komend jaar door te nemen, aspecten die bij ouders leven onder de aandacht te brengen en zaken onderling af te stemmen. Eenmaal per jaar is er een algemene ouderavond, waarbij de ouderraad uitleg geeft over de gehouden activiteiten en verantwoording aflegt aan de ouders over de besteding van de ontvangen ouderbijdragen.

De ouderraadsleden zijn

 • Marjan Veldman, voorzitter
 • Kim de Jonge, penningmeester
 • Annefloor Nidschelm, inkoop
 • Douwe de Haan
 • Joyce de Haan
 • Michelle Galesloot
 • Karla Postma
 • Marina Zecchin

Het e-mail adres van de ouderraad is: ouderraad.tweespan@gmail.com

 

Ouderbijdrage

Vrijwillige bijdrage
De ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht, omdat het onderwijs in Nederland in principe gratis is. Het ministerie heeft een vergoedingensysteem voor bijvoorbeeld de aanschaf van lemethoden en het onderhoud van de gebouwen. Het ministerie vergoedt echter niet alle uitgaven die we in het belang van kinderen doen. Daarom vragen we van ouder een ouderbijdrage. Van deze ouderbijdrage betalen we extra activiteiten, zoals de schoolreis, het Sinterklaasfeest, de Kerstmaaltijd, de musical van groep 8, het Paasfeest, het voorleesontbijt, de laatste schooldag en dergelijke.

Kosten per leerling
De ouderbijdrage vastgesteld op 25,- per kind en wordt geïnd door de ouderraad.

Schoolreis
De schoolreis is voor:

 • de groepen 1 t/m 7, € 35,-
 • groep 8, € 95,- (kamp 2 nachten)

Betaling
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief van de ouderraad met daarin het verzoek om de ouderbijdrage over te maken. Voor nieuwe kinderen wordt een deel van deze ouderbijdrage gevraagd vanaf het tijdstip van instroom. Voor nieuwe kinderen tot 31 december wordt 25,- gerekend. Na 1 januari is de bijdrage 12,50. Kinderen die na Pasen instromen hoeven voor dat schooljaar niks te betalen.